SM 

Tehnički opis montažnih kuća

1.Gradjevinski radovi

Sve gradjevinske radove (temelj i plocu,odžak,hidro i termo izolaciju,cementnu košuljicu) izvodi kupac na osnovu projekta proizvodjaca,ili prema dogovoru,izvođač radova.

2.Montažerski radovi

Zidni element

Zidni elementi se prave u radionici prema projektu i isporučuju se na gradilište. Prave se u modularnim dimenzijama 120x260 cm i 60x260 cm, a mogu biti spoljni i unutrašnji, puni ili sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta. Spoljni zid se izrađuje u dve varijante koje se međusobno razlikuju u spoljnoj oblozi, tako da naručilac mora da naznači koji tip želi.

Na sledećim slikama prikazani su preseci spoljnih i unutrašnjih zidova:

 

   Spoljni zid1                                          Spoljni zid 2                                        Unutrašnji zid


Stolarija

Stolarija se izrađuje od kvalitetne čamove građe. Prozori i vrata se montiraju u zidne elemente prilikom izrade u radionici ili se ugrađivanje vrši na gradilištu posle montaže, odnosno pokrivanja objekta.Prozori i balkonska vrata su jednostruki, jednodelni-ekranski, otvaraju se oko vertikalne osovine, izuzev prozora 60x60 cm koji se otvara oko obe osovine pomoću okretno-nagibnog okova. U sklopu prozora i balkonskih vrata rade se kapci sa pokretnim žaluzinama.Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna ili poluzastakljena, a dvokrilna poluzastakljena bez nadsvetla. Ulazna vrata su jednokrilna poluzastakljena bez nadsvetla, sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina. Obezbeđena su sigurnosnom bravom sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

Sva stolarija se boji bezbojnim sadolinom u jednom premazu.

Krovni elementi

Krovna konstrukcija se pravi od rešetkastih nosača od prosušene čamove građe I i II klase, u svemu prema statičkom proračunu. Montaža nosača se vrši preko zidne konstrukcije na modularnom rastojanju. Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom debljine 24 mm u krovnim ravnima, plafonskim letvama u plafonskim ravnima i vertikalnim i horizontalnim spregovima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta.

Preko daščane oplate postavlja se ter-papir, podužne i poprečne letve preseka 24x48 mm, tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Pokrivanje krova vrši se falcovanim crepom M222 proizvođača "Polet" Novi Bečej. Kalkanski delovi krova se oblažu ivericom debljine 10 mm i "Izoterm" oblogom debljine 40 mm. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom debljine 20 mm, a strehe profilisanom daskom-lamperijom debljine 15 mm preko letvi preseka 40x48 mm.

Venci i strehe se boje bezbojnim sadolinom u jednom premazu.Opšivanje kaskadnih venaca,dimnjaka i solbanaka takodje se izvodi pocinkovanim limom.

Plafonska konstrukcija

Plafonska konstrukcija se sastoji od roštilja, izolacije, parne brane i plafonske obloge.Ispod donjih pojaseva krovnih vezača postavlja se roštilj od letvi preseka 60x40 mm, preko koga se sa donje strane postavlja parna brana od PVC folije i plafonska obloga od gips'karton ploča debljine 9.5 mm. Preko roštilja i plafonske obloge postavlja se toplotna izolacija od presovane mineralne vune debljine 100 mm.

 

Ostali elementi

Svi stubovi, podvlake i ograde se prave od kvalitetne, rendisane čamove građe u svemu prema projektu. Svi elementi se boje bezbojnim sadolinom u jednom premazu.

Kod plafona i unutrašnjih zidova vrši se obrada spojeva gips-karton ploča ispunjačem sa bandažiranjem. Na fasadne zidove i kalkane na "Izoterm" oblogu nanosi se plastična zaribana fasada bele boje. Sve ostale zanatske radove izvodi naručilac.

Sve građevinske i instalaterske radove izvodi naručilac u svemu prema projektu.

3.Zanatski radovi

Ostale zanatske radove izvodi kupac u svojoj režiji ili, prema dogovoru - izvodjač radova. U te radove spadaju:

-podopolagački radovi (u sobama, predsoblju i delu kuhinje predviđeni su, opciono, bukov parket ili bukov laminat, dok se u kuhinji 60 cm ispod kuhinjskih elemenata, ostavi, kupatilu, WC-u, ulazu, ulaznom stepeništu i terasi postavlja keramika )

-molersko farbarski radovi(zidovi i plafoni u svim prostorijama se gletuju i farbaju "polikolorom" u dva premaza, osim u kuhinji gde se postavlja zidna pločica do visine 1,60 m, u kupatilu i WC-u gde se postavlja pločica do plafona. Na ulazu i terasi postavlja se podna sokla h=10 cm. Sva drvenarija se premazuje još jedanput sadolinom)

-vodovod i kanalizacija ( rade se prema projektu sa vidnim, nazidnim, instalacijama vodovoda od plastičnih cevi u beloj boji, i izvodom na 1 m od objekta bez izgradnji šahti i bez ugradnji vodomera. Sve sanitarije koje se ugrađuju prema prospektu i projektu su bele boje domaće proizvodnje sa baterijama za toplu i hladnu vodu )

-elektroinstalaterski radovi ( elektroinstalacija se radi prema posebnom projektu i važećim propisima za montažnu gradnju, PGP kablovima kroz zid i preko plafona. Rasveta se vrši običnim svetiljkama, sijalicama. Ugrađuje se razvodni ormar prema projektu. Instalacija se radi sa izvodom od krovnom nosača ili kasete na zidu )

-telefonska instalacija:radi se odgovarajućim kablovima prema projektu.

 

PRATITE NAS!